14 Mart 2018 Çarşamba

Özden Pektaş Turgut


Atölye Yöneticisi: Doç. Özden Pektaş Turgut
Hacettepe Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Grafik Bölümü Öğretim Üyesi
Ankara / Türkiye


Atölye Konusu:  Anlatımcı Hareketli Tipografi

Konunun tanımlanması: Sözcüklerin kavramsal yapısının anlatımcı çözümünde hareketli tipografinin etkisi.

Amaç: Biçimlerin değiştirilmesine, boyutlandırılmasına, hareketlendirilmesine olanak sağlayan günümüz dijital medyasının etkisi, bilinen tipografik anlayışı da çeşitlendirerek hareketli tipografiye dönüştürmüştür. Bu alandaki örnekler film jeneriklerinden TV reklam/spotlarına, müzik kliplerinden televizyon/internet reklamlarına kadar bir çok alanda karşımıza çıkmaktadır. Atölye çalışması kapsamındaki uygulama ile hareketli tipografi ve kavramsal yaklaşım aracılığıyla izleyicinin duygularını harekete geçirmek, algı seviyelerinde farklılıklar yaratarak mesajın etkisini arttırmak amaçlanmaktadır.

Öğrencilere Yaptırılacaklar: Söz/söz grubunun belirlenen tema çerçevesinde kavramsal yapısının anlatımcı çözümlenmesi ve görselleştirilmesinde hareket ve sesin etkisi tecrübe edilecektir.

Teknik / Araç-Gereç / Yazılım-Donanım:
Eskiz defteri, çizim gereçleri, maket bıçağı/makas
Laptop Bilgisayar > Adobe After Effects + Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.
*Katılımcıların orta ve üstü düzey Adobe After Effects programını kullanabilmesi gerekir.

Sunum / sergileme için gereksinimler:
Sunum için Bilgisayar&Projeksiyon + Sergileme için 35x50 cm kağıt çıktı.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Workshop Manager: Assoc. Prof. Özden Pektaş Turgut
Hacettepe University
Faculty of Fine Arts
Graphic Department
Ankara / Turkey

Topic title: Expressive Kinetic Typography

Definition of the subject: The effect of kinetic typography on the conceptual structure of words in expressive way.

Goal: The effect of today's digital media which allows the formatting to be modified, resized and animated, also transforms the typographic understanding into kinetic typography. There are many examples in this area ranging from movie credits to TV commercials / spots, music videos to television / internet commercials. Within the scope of the workshop study, it is aimed to activate the emotions of the viewer through kinetic typography and conceptual approach, to increase the effect of the message by creating differences in perception levels.

To be done by students: The effect of movement&audio will be experienced in the narrative analysis and visualization of the conceptual structure of the word / phrase group within the determined theme frame.

Technical / Tools / Software-Hardware:
Sketchbook, drawing and cutting materials (knife, scissors)
Laptop Computer > Adobe After Effects + Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.
*Participants should be able to use the Adobe After Effects program at least in the middle level.

Requirements for presentation / display:
Computer&Projection for presentation + 35x50 cm print out for exhibition


Hiç yorum yok: