14 Mart 2018 Çarşamba

Maria Brzozowska
Atölye Yöneticisi: Maria Brzozowska
                               Bilkent Universitesi,
                               Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
                               Grafik Tasarım Bölümü.
Konu Başlığı: Görsel Mektup: Mesaj aracı olarak görseller
Konunun tanımlanması:
Görsel iletişimcinin rolü, izleyicileri etkileyen güçlü mesajlar oluşturmak olmuştur. Tasarımcılar ise görsel dilleri mesaj oluşturmada sözel dil olarak kullanmaktadır. Bu atölye, tasarımcıların güçlü ve etkili mesajları basit ve açık bir şekilde sentezleme yeteneklerini geliştirmeleri için bir fırsat olacaktır. Tasarımcılar duygularını ifade edecek ve seçtikleri bir konu hakkında bir açıklama yapacaktırlar. Kelimelerin görsellere dönüştürülmesinin etkisini araştırılacaktır.
Faz 1:
Katılımcılardan …… kişilere bir mektup yazmaları istenecektir:… (kendi seçtikleri bir kişi fakat aynı zamanda başkalarının da bildiği biri olmak zorundadır).
Ciddi ya da hicivli olabilirler, mektubun alıcı ile aynı fikirde veya zıt görüş belirtilebilir, sorabilir ya da belirletebilirler. Katılımcıların sahip olacağı tek sınırlama, edebi dili kullanmamalarıdır. Görsel olan mesajları sunmaları ve söylemek istedikleri şeyleri açıkça iletebilmeleri gerekir. Biçim ve anlam arasındaki ilişki uygun ve açık olmalıdır.
Tasarımcılardan konuyla ilgili öncelikli olarak sözel ve görsel araştırma yapmaları istenecektir. Her tasarımcı kendi görsel mektubunu oluşturmak için kendi seçtikleri ortamı kullanmakta özgürdür. Her mektup: “Sevgili ...” ve ile başlayan ve “Sevgiler ve Öğrencinin Adı” ile bitecek şekilde olmalıdır. Arada ise görsel unsurları görülebilecektir.
Faz 2:
Her katılımcı daha sonra mektuplarının dijital versiyonunu basit bir GIF oluşturmak için kullanacaktır. Mektubu harekete geçirmek ve kısa bir animasyon oluşturmak için Adobe Photoshop kullanılacaktır.

Amaç:
- Sözel dil ve görsel dil arasındaki farkı öğrenmek.
- Tasarımcının düşünmesini sağlamak. Tasarımcı “mesajlarını” temsil etmenin evrensel bir yolunu düşünmek durumunda olacak.
- Tasarım ve görsel düşünme becerilerini geliştirmek ve dünya olaylarını ve trendleri tasarım sürecine uygulamak.
- Hibrit medya: El yapımı çalışmayı yazılımla birleştirmek.
Öğrencilere Yaptırılacaklar:
-       1 Görsel Mektup çıktısı

-       1 Görsel mektubun GIF hali
Teknik / Araç-Gereç / Yazılım-Donanım:
- Beyin Fırtınası / Eskiz Süreci: Kağıt, Siyah Kalem
- Tasarım Süreci: Dizüstü bilgisayar, Adobe Photoshop, Görsel oluşturmak için tercih edilen malzemeler
- Çalıştay boyunca: Tarayıcı, Projektör
Sunum / sergileme için gereksinimler:
-       Çalışmaların çıktıları
-       Gif sunumları için Tarayıcı, Projektör

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Workshop Manager:  Maria Brzozowsk,                                    Bilkent University                                   Faculty of Art, Design, and Architecture
                                  Department of Graphic Design
                                  Ankara, Turkey. 

Topic title: Visual Letter: Images as Message Makers
Definition of the subject:
The role of a visual communicator has always been to create powerful messages that impact audiences. As designers we use visual language as verbal language in creating messages. This workshop will be a chance for designers to improve their ability to synthesize strong and impactful messages in simple and clear ways. The designers will express their feelings and make a statement on a topic of their choice. We will be exploring the effect of translating words into images.

Phase 1:
The participants will be asked to write a letter to: … (a person of their choice – has to be someone that other people also know).
They can be serious or satirical, agree or disagree with the recipient, ask or state. The only limitation that the participants will have is that they are not to use literal language. They need to present messages that are visual, and be able to communicate clearly what they want to say. The relationship between form and meaning must be appropriate and clear.
The designers will be asked to make initial verbal and visual research about their topic. Each designer is free to use a medium of their choice to create their visual letter. Each letter will begin with: Dear …  and end with : Love, Name of Student. In between we will see the visual elements.
Phase 2:
Each participant will then take the digital version of their letter and use it to create a simple GIF. They will use Adobe Photoshop to create a short frame animation to bring movement into the letter.

Goal:
-       To learn the difference between verbal language and visual language.
-       To get the designer thinking. The designer will have to think of a universal way of representing their “message”.
-       To improve design and visual thinking skills, and to apply world events and trends into the design process.
-       Hybrid media: Incorporating handmade work with software.

To be done by students:
-       1 Print of the Visual Letter
-       1 GIF of the Visual Letter

Technical / Tools / Software-Hardware:
-       Brainstorm/Sketch Process: Paper, Black Pen
-       Design Process: Laptop, Adobe Photoshop, Materials of choice for creating visuals 
-       Throughout the Workshop: Scanner, Projector

Requirements for presentation / display:
-       Prints of Visual Letter
-       Screen or projector to present the GIF’s
Hiç yorum yok: